De webshop voor hond en baas!
0
0
Winkelwagen
€ 0,00
Definities
Dog World: Dog World, gevestigd te Ouddorp onder KVK nr. 83733876
Klant: degene met wie Dog World een overeenkomst is aangegaan. 
Partijen: Dog World en klant samen.
Consument: een klant die tevens een individu is en die als prive persoon handelt.

Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden
- Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Dog World.
- Partijen kunnen alleen afwijken van deze leveringsvoorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
- Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene en/of leveringsvoorwaarden van de klant of derden uitdrukkelijk uit.

Gevolgen niet tijdig betalen
- Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Dog World gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van de maand voor een hele maand wordt gerekend. 
- Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Dog World.
- De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
- Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Dog World haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
- In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant zijn de vorderingen van Dog World op de klant onmiddelijk opeisbaar.
- Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Dog World, dan is hij nog steeds verplicht de volledige overeengekomen prijs aan Dog World te betalen. 

Recht van reclame
- Zodra de klant in verzuim is, is Dog World gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
- Dog World roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
- Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking of heeft, onmiddelijk te retourneren aan Dog World, tenzij partijen hierover andere afspraken.
- De kosten voor het terughalen of - brengen van de producten komen voor de rekening van de klant. 

Herroepingsrecht
- Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen  zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat: 
  • Het product niet is gebruikt.
  • Het geen product is dat snel kan bederven o.a. voedsel.
  • Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast.
  • Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen. 
  • De verzegeling van het geleverde product nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud.
  • De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.
- De bedenktijkd van 14 dagen zoals in bovenstaande lid genoemd vangt aan:
  • Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling.
  • Zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen.
  • Zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen.
  • Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
- De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@dog-world.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat na contact met Dog World kan worden gedownload.
- De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Dog World, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van bezorgkosten
- Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Dog World heeft geretourneerd, dan zal Dog World eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
- De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Dog World voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Vergoeding retourkosten
Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling rijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument, tenzij de consument de volledige bestelling retourneert met een minimum waarde van €70,- exclusief verzendkosten.

Eigendomsvoorbehoud
- Dog World blijft eigenaar van alle aangeleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn/haar betalingsverplichtingen ten aanzien van Dog World, met inbegrip van vorderingen over het tekortschieten in de nakomingen van de overeenkomst.
- Tot die tijd kan Dog World zich ten alle tijden beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terug nemen.
- Voor dat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
- Indien Dog World een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Dog World het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

Levering
- De levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
- De levering vindt plaats bij Dog World, via Post NL.
- Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
- Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Dog World het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
- Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Dog World kan tegenwerpen.

Levertijd
- De door Dog World opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
- De levertijd vang aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Dog World.
- Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoedingen en evenmin het recht om de overeenkomste ont ontbinden, tenzij Dog World niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Transportkosten
De transportkosten zijn voor de rekening van de klant, tenzij de partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending
- Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur dan wel bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Dog World niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
- Indien de klant zelf voor transport van een product zorg draagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Dog World, bij gebreke waarvan Dog World niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering
- De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen o.a. brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
           * Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst.
           * Zaken van Dog World die bij de klant aanwezig zijn.
           * Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
- De klant geeft op eerste verzoek van Dog World de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Bewaring
- Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
- Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie
- De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal.
- De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het producte, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
- Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Ruilen
- Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
       * Ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur.
       * Het product wordt teruggebracht in de originele verpakking dan wel met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes.
       * Het product is nog niet gebruikt, volledig schoon en vrij van hondenharen.
- Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen o.a. levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Vrijwaring
De klant vrijwaart Dog World tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Dog World geleverde producten en/of diensten.

Klachten
- De klant dient een door Dog World geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
- Beantwoord een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Dog World daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constateringen van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
- Consumenten dienen Dog World uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
- De klant geeft hierbij een zo gedetaileerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Dog World in staat is hierop adequaat op te reageren.
- De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op de overeenkomst tussen beiden partijen.
- Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit in ieder geval niet toe leiden dat Dog World gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
- Indien de klant ontevreden is over de dienstverlening van Dog World, deelt de klant dit zo spoedig mogelijk mee aan Dog World en zullen partijen proberen om tot een informele oplossing te komen.
- Wanneer de in lid 1 gevolgde weg niet tot een voldoende oplossing leidt, kan de klant een klacht indienen bij WebwinkelKeur. 

Aansprakelijkheid Dog World
- Dog World is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
- Indien Dog World aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
- Dog World is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
- Indien Dog World aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
- Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Dog World vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Recht op ontbinding
. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Dog World toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Dog World niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Dog World in verzuim is.
3. Dog World heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Dog World kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht
- In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Dog World in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Dog World kan worden toegerekend in een van de wil van Dog World onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Dog World kan worden verlangd.
- Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen
- Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Dog World 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Dog World er weer aan kan voldoen.
- Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
- Dog World is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet
Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
Wijziging leveringsvoorwaarden
- Dog World is gerechtigd deze leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
- Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
- Grote inhoudelijke wijzigingen zal Dog World zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
- Een consument is gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de leveringsvoorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten
- Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Dog World.
- Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, lid 2 BW.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
- Wanneer één of meerdere bepalingen van deze leveringsvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
- Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Dog World bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
- Op deze leveringsvoorwaarden en iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
- De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Dog World is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing sinds 01 oktober 2021.

Dog World

Dog World is ontstaan vanuit het idee om een breed assortiment aan te bieden. Het assortiment wordt dus nog uitgebreid. 
Heb je vragen, tips of opmerkingen? Stel ze gerust!

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
Alle bedragen zijn inclusief btw

Powered by CCV Shop software webshop

Wij houden enorm van cookies! Maar we slaan geen persoonlijke gegevens op :-)
Accepteer geselecteerde cookies